Δίκτυο NATURA

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 207 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 265 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) εκ των οποίων οι 239 έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης. Τα διατιθέμενα δεδομένα αποτελούν την έκδοση 30 (v.30) η οποία προέκυψε μετά από την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Natura 2000 τον Απρίλιο του 2018. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.4713242358965,37.887225185435],[20.4713242358965,40.0653763623226], [23.2273038827191,37.887225185435],[23.2273038827191,40.0653763623226]]] }